Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj? wykupu fabrycznie nowego ci?gnika rolniczego. Tre?? przedmiotowego og?oszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówie? Publicznych: Og?oszenie nr 587530-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.  link do og?oszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=01b03d7d-ca10-4df9-9bb0-7bc5989a96bf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz…

 wznowienie odczytów wodomierzy

wznowienie odczytów wodomierzy

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach. Informujemy, i? z dniem 1 pa?dziernika  br. Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach wznawia dokonywanie odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowo?ciach,  z zachowaniem wszystkich zalecanych ?rodków ostro?no?ci, bez mo?liwo?ci…

 odczyt wodomierzy – komunikat VI

odczyt wodomierzy – komunikat VI

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach W zwi?zku z dalszym rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV 2w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach zosta?a podj?ta decyzja o  zaprzestaniu z…