Deklaracja Dostępności

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2020.04.29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.29

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • struktura nagłówków na niektórych stronach nie jest poprawna
  • część plików pdf nie jest dostępnych cyfrowo

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wyraźny focus przy nawigacji za pomocą klawiatury
  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników
  • mapę strony

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, w tym klawisza TAB. Przy użyciu skrótów klawiszowych odpowiednio jest widoczne zaznaczenie elementu. Tekst po powiększeniu przez zastosowanie podstawowych skrótów klawiaturowych (Ctrl+/Ctrl-) do 200% jest dobrze widoczny. Język strony jest prawidłowy – zastosowane nagłówki są zrozumiałe, odwołują się do zamieszczonych treści.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2024.03.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kierownik Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach Urszula Rudnik-Czuchra e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl
Telefon: 14 6418 043.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe jednostki:

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
33-270 Wietrzychowice 187
tel. 14 6418 043
fax. 14 6418 043
e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach znajduje się w Budynku Wielofunkcyjnym w Wietrzychowicach Nr 187,  zajmuje 2 pomieszczenia na  II piętrze budynku tj. pokoje o numerach 4 i 5, które są zlokalizowane po lewej stronie od wejścia głównego.

Skip to content