Deklaracja dostępności

ZEUKiW Wietrzychowice

Wstęp deklaracji

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20

Dane teleadresowe jednostki:

KONTAKT
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
33-270 Wietrzychowice 187
tel. 14 6418 043
fax. 14 6418 043
e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl

KIEROWNIK
Iwona Nowak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
  • Mapy (wykluczone z dostępności)
  • większość z publikowanych materiałów multimedialnych nie jest opatrzona napisami i audiodeskrypcją.
 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami)
  • opcja podkreślenia wszystkich linków
  • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem
  • opcją włączenia wyświetlania kolorów w trybie Negatyw
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Nowak
e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl
Telefon: 14 6418 043.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach znajduje się w Budynku Wielofunkcyjnym w Wietrzychowicach Nr 187,  zajmuje 2 pomieszczenia na  II piętrze budynku tj. pokoje o numerach 4 i 5, które są zlokalizowane po lewej stronie od wejścia głównego.