Oczyszczalnia ścieków

w Miechowicach Wielkich

Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna oparta  na systemie typu „SBR” usytuowana jest  w miejscowości Miechowice Wielkie, położonej w zachodniej części Gminy Wietrzychowice. Teren przyległy do oczyszczalni użytkowany jest rolniczo. 

Oczyszczalnia w Miechowicach Wielkich przeznaczona jest do oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z:

 • budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Wietrzychowice tj. z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Wietrzychowicach oraz Przedszkole Publiczne w Wietrzychowicach,  Ośrodka Zdrowia w Wietrzychowicach, Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, Urzędu Gminy w Wietrzychowicach, ze Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach (ścieki przemysłowe z płukania filtrów) i z trzech Domów Ludowych w Sikorzycach, Demblinie i Miechowicach Wielkich,
 • budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miejscowości: Wietrzychowice, Miechowice Wielkie, Sikorzyce i Demblin.

 

Ścieki z w/w obiektów na oczyszczalnię doprowadzane są poprzez system sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej.

Na terenie oczyszczalni zlokalizowany jest punkt zlewny, do którego dowożone są celem oczyszczenia ścieki powstające w zabudowaniach nie objętych systemem kanalizacji sanitarnej.

W chwili obecnej oczyszczalnia ścieków posiada uregulowany stan prawny w zakresie szczególnego korzystania z wód. Na wprowadzania ścieków z powyższego obiektu oczyszczającego do wód  powierzchniowych płynących rzeki Kisieliny Gmina Wietrzychowice (użytkownik – Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach) uzyskała pozwolenie wodno prawne w zakresie szczególnego korzystania z wód, określone w decyzji Starosty Tarnowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku znak: WOŚ.6341.117.2015, z terminem ważności do dnia 25 czerwca 2025 r.

Oczyszczalnia ścieków w Miechowicach Wielkich przeznaczona jest do oczyszczania ścieków dla RLM od 2000 do 9999.

Obiekt ten prowadzi również oczyszczanie ścieków dowożonych ze zbiorników wybieralnych zlokalizowanych na terenie posesji lub zakładów nie objętych siecią kanalizacyjną.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Kisielina w km 7+300, będąca prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisły.

Oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów:

 1. studzienka rozprężna ścieków surowych,
 2. zbiornik ścieków dowożonych,
 3. pompownia ścieków surowych wyposażona w mechaniczną kratę koszową,
 4. stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik),
 5. zbiornik retencyjny,
 6. reaktor SBR – 2 szt,
 7. komora tlenowa stabilizacji osadu,
 8. stacja odwadniania osadu,
 9. komora zasuw,
 10. pompownia przewałowa,
 11. kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych,
 12. wylot do odbiornika,

Pobierz wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

INFORMACJA O ZASADACH KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach informuje:

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ ZATKANIA LUB AWARII SĄ WRZUCANE DO KANALIZACJI ODPADY, KTÓRE SĄ NIEDOZWOLONE:

 • pieluchy, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone dla niemowląt, bandaże, ręczniki papierowe, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, szmaty, butelki, końcówki do mopa itp. – zbijają się w zwartą masę i tworzą zwarte sploty uniemożliwiające przepływ ścieków;
 • odpady budowlane, piasek, żwir, tynk, gips, resztki styropianu itp. – osiadają na dnie rur kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory;
 • środki chemiczne, lekarstwa, farby itp. – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczania;
 • igły medyczne –  stanowią one ogromne zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są niewidoczne, mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką,
 • tłuszcze i oleje – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku;
 • resztki jedzenia – powodują zatory i namnażanie się szczurów.

WYŻEJ WYMIENIONE  ODPADY ZNALEZIONE PODCZAS UDRAŻNIANIA KANALIZACJI MOGĄ BYĆ POWODEM OBCIĄŻENIA MIESZKAŃCA KOSZTAMI UDRAŻNIANIA I CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ.

ODPADY TE NALEŻY UMIESZCZAĆ W ODPOWIEDNICH KOSZACH NA ODPADY KOMUNALNE.

PAMIĘTAJ!

Koszty usuwania awarii i naprawy urządzeń kanalizacyjnych wpływają na cenę ścieków.

Cofające się ścieki zalewają piwnice, ogród lub ulicę, powodując duże straty materialne
i zanieczyszczenie środowiska.

Grafika przedstawiająca czego nie można wyrzucać do kanalizacji
Grafika przedstawiająca czego nie można wyrzucać do kanalizacji
Skip to content