Stacja Uzdatniania Wody

W Wietrzychowicach

Woda na potrzeby mieszkańców Gminy Wietrzychowice pobierana jest z gminnego ujęcia wody (3 studnie głębinowe, wiercone: S-I, S-II i S-III zlokalizowane w m. Wietrzychowice). Pobór wody podziemnej odbywa się z utworów czwartorzędowych za pomocą studni głębinowych (wierconych) systemem pompowym (przy użyciu pomp głębinowych typu GC 2.02.2.2 dla studni: S-I i S-II oraz pompy głębinowej typy G 60 dla studni S-III.  

W rejonie lokalizacji ujęcia wody wykonana została Stacja Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach. Obiekt powyższy służy do uzdatniania wody podziemnej (o ponadnormatywnej zawartości żelaza i manganu) pobieranej przez ujęcie za pomocą 3 studni głębinowych (wierconych), zaopatrujących w wodę zdatną do picia Gminny Wodociąg w Wietrzychowicach.

Na początku lat 2000 Stacja ta została zmodernizowana i w chwili obecnej na jej terenie prowadzone są następujące procesy uzdatniania wody:

  • rozdeszczowanie wody surowej oraz jej napowietrzanie w zbiorniku reakcji,
  • dozowanie do pobieranej wody wodorotlenku sodu,
  • filtracja poprzez odżelaziacze,
  • filtracja poprzez odmanganiacze,
  • chlorowanie wody przerobionej technologicznie w procesach j.w. za pomocą podchlorynu sodu,
  • magazynowanie wody uzdatnionej w dwóch zbiornikach wody czystej o pojemności 2 x 250 m3.

Stacja Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach zasilana jest z trzech studni głębinowych wierconych, usytuowanych w Wietrzychowicach na działkach gminnych. Woda z tych studni za pomocą agregatów głębinowych tłoczona jest na wieżę zbiornika wstępnego uzdatniania. Poddawana tam jest procesom napowietrzania za pomocą dwóch dmuchaw, rozdeszczowania poprzez zamontowana kratę, oraz podawany jest roztwór wodorotlenku sodu. Woda przepływając poprzez specjalne przegrody zostaje wstępnie uzdatniona wytrącając częściowo związki żelaza i manganu. Następnie zestaw pompowy tłoczy tą wodę na dwie pary filtrów (odżelaziacz i odmanganiacz) umieszczone w budynku SUW. Filtry wewnątrz wyposażone są w dysze napowietrzające i żwirki kwarcowe (cztery rodzaje granulacji). Woda najpierw napływa do odżelaziaczy i z odżelaziaczy na odmanganiacze, do których dozowany jest za pomocą chloratora nadmanganian potasu, po odmanganiaczach woda jest zdatna do picia. Specjalnym rurociągiem do którego dozowany jest podchloryn sodu woda napływa do dwóch zbiorników żelbetowych o pojemności 250 m³ każdy. Za pomocą pomp układu stałego ciśnienia woda uzdatniona tłoczona jest do sieci wodociągowej, a poprzez przyłącza do odbiorców.

Zakład dostarcza wodę do wszystkich miejscowości naszej Gminy tj. Demblin, Jadowniki Mokre, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Sikorzyce, Wietrzychowice i Wola Rogowska, a ponadto spoza terenu gminy do Woli Przemykowskiej w Gminie Szczurowa i Pasieki Otfinowskiej w Gminie Żabno. 

W/w ujęcie wody jest eksploatowane przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach. 

Decyzją znak: WOŚ.6341.290.2013.KK1 z dnia 18.12.2013 r., zmienioną decyzją znak: WOŚ.6341.290.2013.KK1 z dnia 16.01.2014 r. Starosta Tarnowski udzielił Zakładowi Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach 33-270 Wietrzychowice 187, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą gminnego ujęcia wody składającego się z 3 studni głębinowych, wierconych: S-I, S-II i S-III zlokalizowanych w miejscowości Wietrzychowice dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W/w decyzja jest ważna (zgodnie z pkt III) do dnia 18 grudnia 2033 r. 

Pobierz wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

Skip to content