ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ
KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW

W Wietrzychowicach

W 1996 roku Gmina Wietrzychowice przystąpiła do wodociągowania całej gminy. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych panujących w tym czasie, zwodociągowanie całej gminy trwało niecałe dwa lata. Każdy mieszkaniec Gminy miał możliwość przyłączyć się do budowanej sieci. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/2/111/96 z dnia 6 października 1996 roku utworzono Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów
w Wietrzychowicach oraz nadano statut temu zakładowi, który miał za zadanie  eksploatację i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi, oraz małej oczyszczalni ścieków w Wietrzychowicach, która obsługiwała Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia i budynek apteki.

Zakład rozpoczął działalność 01.01.1997 roku. Siedzibą Zakładu został Budynek Wielofunkcyjny w Wietrzychowicach Nr 187, a terenem działania obszar Gminy Wietrzychowice.  Przedmiotem działania zakładu było zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy Wietrzychowice w zakresie uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych. Podstawą działalności finansowej  zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych.

W roku 2002 na Stacji Uzdatniania Wody przeprowadzono gruntowny remont polegający na wymianie urządzeń tłocznych, rurociągów technologicznych, remoncie istniejących filtrów oraz wybudowaniu zbiornika wstępnego uzdatniania. W związku z tym, że zapas wody uzdatnionej był bardzo mały ok. 180 m³ w okresie letnim przy dużych rozbiorach zaczęło brakować wody. W 2009 roku wybudowano dwa zbiorniki wody czystej
 o pojemności 250 m³ każdy, co w znacznym stopniu ułatwiło dostarczanie wody w sposób ciągły przy największych rozbiorach. Stacja Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach zasilana jest z trzech studni głębinowych wierconych, usytuowanych w Wietrzychowicach na działkach gminnych. Woda z tych studni za pomocą agregatów głębinowych tłoczona jest na wieżę zbiornika wstępnego uzdatniania. Poddawana tam jest procesom napowietrzania za pomocą dmuchaw, rozdeszczowana poprzez specjalną kratę oraz podawany jest roztwór wodorotlenku sodu. Woda przepływając poprzez specjalne przegrody zostaje wstępnie uzdatniona wytrącając częściowo związki żelaza i manganu. Następnie zestaw pompowy tłoczy tę wodę na dwie pary filtrów (odżelaziacz i odmanganiacz) umieszczone w budynku SUW. Filtry wewnątrz wyposażone są w dysze napowietrzające i żwirki kwarcowe (cztery rodzaje granulacji). Woda najpierw napływa do odżelaziaczy i z odżelaziaczy na odmanganiacze, do których dozowany jest za pomocą chloratora nadmanganian potasu, po odmanganiaczach woda jest zdatna do picia. Specjalnym rurociągiem technologicznym do którego dozowany jest podchloryn sodu w celu dezynfekcji woda napływa do dwóch zbiorników wody czystej. Za pomocą układu stałego ciśnienia woda uzdatniona tłoczona jest do sieci wodociągowej, a poprzez przyłącza do odbiorców.

Terenem działania zakładu w zakresie zaopatrzenie w wodę są wszystkie miejscowości Gminy Wietrzychowice: Demblin, Jadowniki Mokre, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Sikorzyce, Wietrzychowice i Wola Rogowska oraz dwie miejscowości spoza terenu gminy tj. z Pasieka Otfinowska z Gminy Żabno i Wola Przemykowska z Gminy Szczurowa.

W roku 2008 została oddana do użytku nowo wybudowana  mechaniczno – biologiczna  oczyszczalnia ścieków typu SBR o przepustowości 500 m³/dobę.

Na mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków położoną w Miechowicach Wielkich kierowane są ścieki bytowe z miejscowości Wietrzychowice, Miechowice Wielkie, Sikorzyce i Demblin, poddawane są oczyszczaniu w następujących procesach technologicznych:

 • oddzielenie grubszych zanieczyszczeń stałych ze ścieków na kracie rzadkiej
 • oczyszczanie mechaniczne ścieków na sitopiaskowniku,
 • oczyszczanie ścieków na drodze biologicznej w reaktorach cyklicznych,
 • stabilizacja tlenowa osadu i zagęszczanie grawitacyjne,
 • odwodnienie osadu na prasie taśmowej

Na oczyszczalni typu SBR stosuje się odmianę metody oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego charakteryzującą się tym, że w miejsce reaktora o ciągłym przepływie ścieków i stałym napełnianiu występuje reaktor pracujący cyklicznie- częściowo opróżniany    i napełniany . Proces przebiega tak , jak w kaskadowej przepływowej komorze osadu czynnego z tą różnicą, że pojedyncze fazy procesowe (tlenowa, atoksyczna i beztlenowego mieszania oraz sedymentacji) przebiegają w funkcji czasu w tym samym zbiorniku. Na początku fazy napełniania reaktora nie następuje ani mieszanie ani napowietrzanie w celu osiągnięcia zahamowania procesu oczyszczania oraz istotnego wzrostu stężenia zanieczyszczeń organicznych. Dzięki temu uzyskuje się pozytywny wpływ na tworzenie się osadu czynnego o dobrych własnościach sedymentacyjnych. Warunkiem uzyskania takiego efektu jest doprowadzenie ścieków przy dnie do warstwy zasedymentowanego osadu. Fazy tlenowe, atoksyczne i beztlenowe służące również do biologicznej defosatacji mogą być w sposób właściwy dopasowane do istniejących warunków.

Zmiany sposobu działania porcjowego urządzenia osadu czynnego dokonuje się poprzez modyfikację czasu trwania i porządku pojedynczych faz wewnątrz jednego cyklu.

Przy niskim obciążeniu oczyszczalni po fazie dekantacji występuje faza oczekiwania, w czasie której osad jest okresowo mieszany aby zachować jego aktywność.

Odciąganie osadu nadmiernego z komory reaktora SBR odbywa się porcjowo, w momencie określonym przez program sterujący cyklem. Do przeróbki osadu nadmiernego przewidziano stabilizację w komorze stabilizacji tlenowej osadu i odwodnieniu na taśmowej  prasie filtracyjnej. Odwodniony i sprasowany osad  zabierany jest cyklicznie prze firmę z którą zawarta jest umowa na odbiór.

            W 2011 roku Uchwałą Nr VII/53/2011 Rady Gminy w Wietrzychowicach z dnia 17 czerwca 2011 roku został nadany nowy Statut Zakładowi Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągowych w Wietrzychowicach określając przedmiot działania Zakładu którym w głównej mierze jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Wietrzychowice w zakresie:

 • zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody,
 • odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków,
 • prowadzenie kontroli jakości oczyszczonych ścieków,
 • eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
 • wydawania warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki: prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie.

Zakład  świadczy również drobne usługi na rzecz Gminy takie jak np.  koszenie poboczy przy drogach gminnych.

Potrzebujesz pobrać wniosek? Przejdź do zakładki WNIOSKI…

Skip to content