komunikat w sprawie przerwy w dostawie wody

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac na nowej Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach b?dzie przerwa w dostawie wody w dniu:  21` listopada 2022 roku (poniedzia?ek) w godzinach od 12:00 do 13:00…

 Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, ?e w zwi?zku z wykonywaniem prac modernizacyjnych na sieci wodoci?gowej polegaj?cych na wymianie zasuw g?ównych b?d? okresowe przerwy w dostawie wody kolejny termin – 9 wrze?nia 2022 roku (pi?tek) w godzinach…