wznowienie odczytów wodomierzy

wznowienie odczytów wodomierzy

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach.

Informujemy, i? z dniem 1 pa?dziernika  br. Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach wznawia dokonywanie odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowo?ciach,  z zachowaniem wszystkich zalecanych ?rodków ostro?no?ci, bez mo?liwo?ci bezpo?redniego dokonania odczytu w budynku przez inkasentów.

Prosimy mieszka?ców wymienionych miejscowo?ci o przygotowanie odczytu i podanie pracownikom, w celu wystawienia faktury. W przypadku nieobecno?ci odczyt nale?y umie?ci? w dost?pnym miejscu np. w drzwiach domu.

W zwi?zku z powy?szym od dnia 1 pa?dziernika br. b?d? dokonywane odczyty wodomierzy w nast?puj?cych miejscowo?ciach:

  1. Jadowniki Mokre
  2. Miechowice Ma?e
  3. Miechowice Wielkie
  4. Wola Przemykowska.

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszka?ców
w wyznaczonym terminie rozliczenie ?wiadczonych us?ug odbywa? si? b?dzie na podstawie warto?ci szacunkowych opartych o wcze?niejsze okresy rozliczeniowe.

O dalszych krokach dotycz?cych bezpo?redniej obs?ugi klienta b?d? Pa?stwo na bie??co informowani.

Licz?c na zrozumienie, przepraszamy za powsta?e niedogodno?ci.

Istnieje w dalszym ci?gu mo?liwo?? zg?aszania stanów wodomierzy przez mieszka?ców telefonicznie na nr 14 6 41-80-43, 14 6 41-80-58 oraz poczt? elektroniczn? na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl do dnia 9.10.2020 roku.

Skip to content