Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj? wykupu fabrycznie nowego ci?gnika rolniczego.

Tre?? przedmiotowego og?oszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówie? Publicznych:

Og?oszenie nr 587530-N-2020 z dnia 2020-10-01 r. 

link do og?oszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=01b03d7d-ca10-4df9-9bb0-7bc5989a96bf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z za??cznikami znajduje si? na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach pod poni?szym linkiem:
https://bip.malopolska.pl/zeukiwwwietrzychowicach,a,1824071,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-dostawa-w-formie-leasingu-operacyjnego-z-opcja-wykupu-fabry.html

Skip to content