odczyt wodomierzy – komunikat VI

odczyt wodomierzy – komunikat VI

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach

W zwi?zku z dalszym rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV 2
w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach zosta?a podj?ta decyzja o  zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. dokonywania odczytów wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Zak?ad dzia?alno?ci. Z uwagi na zaistnia?? sytuacj? odczyty wodomierzy nie b?d? wykonywane do odwo?ania.

Z uwagi na zmieniaj?c? si? dynamicznie sytuacj? rozliczenie ?wiadczonych us?ug odbywa? si? b?dzie na podstawie zg?aszania stanów wodomierzy przez mieszka?ców telefonicznie na nr 14 6 41-80-43, 14 6 41-80-58 lub sms na nr 604 506 747 oraz poczt? elektroniczn? na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.

W terminie od 1 wrze?nia 2020 roku do 7 wrze?nia 2020 roku prosimy
o zg?aszanie stanów wodomierzy przez mieszka?ców nast?puj?cych miejscowo?ci:

  1. Pasieka Otfinowska – Gmina ?abno,
  2. Demblin, Nowopole, Pa?uszyce,
  3. Sikorzyce,
  4. Wietrzychowice,
  5. Wola Rogowska.

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszka?ców
w wyznaczonym terminie rozliczenie ?wiadczonych us?ug odbywa? si? b?dzie na podstawie warto?ci szacunkowych opartych o wcze?niejsze okresy rozliczeniowe.

O dalszych krokach dotycz?cych bezpo?redniej obs?ugi klienta b?d? Pa?stwo na bie??co informowani.

Licz?c na zrozumienie, przepraszamy za powsta?e niedogodno?ci.

Skip to content