Zakład eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów poszukuje pracownika na stanowisko konserwator maszyn i urządzeń

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach poszukuje pracownika na stanowisko:

Konserwator maszyn i urządzeń

I.         Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 4. Brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wykształcenie: minimum zasadnicze i 2 lata stażu pracy lub średnie i 1 rok stażu pracy, preferowany profil (specjalność): instalator urządzeń sanitarnych, mechanik, ślusarz, automatyk albo pokrewne.
 7. Prawo jazdy min. kat. B.

II.      Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera.
 2. Doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Posiadanie dodatkowych uprawnień – związanych z branżą wodno-kanalizacyjną, elektryczną i inne.
 5. Punktualność i dyspozycyjność.

III.   Zakres wykonywania zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. Obsługa krat, piaskownika, prasy osadu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
 2. Inicjowanie i wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków.
 3. Prowadzenie ewidencji ścieków surowych, oczyszczonych i dowożonych.
 4. Prowadzenie ewidencji pracy oczyszczalni.
 5. Konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków.
 6. Pobieranie prób, wykonanie badań i analiz ścieków.
 7. Obsługa monitoringu sieci i obiektów wod.-kan., analiza pozyskiwanych danych.
 8. Bieżąca kontrola stanu technicznego przepompowni ścieków i kolektorów kanalizacyjnych na terenie gminy.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania oczyszczalni ścieków oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów.
 10. Utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz w ich otoczeniu wraz z wylotem ścieków oczyszczonych i ich odbiornikiem.
 11. Prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz kolektorów kanalizacji sanitarnej.
 12. Możliwość pracy w systemie zmianowym.
 13. Drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na oczyszczalni oraz przepompowni oraz konserwacja mienia, zgodnie z zaleceniami pracodawcy.
 14. Organizowanie przeglądów okresowych urządzeń.
 15. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

IV.  Warunki pracy na stanowisku:

1)    zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,

2)    praca na oczyszczalni ścieków oraz na terenie działania zakładu,

3)    możliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.

V.     Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie – kserokopia.
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kursy – kserokopia.
 5. Kopie świadectw pracy.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia adekwatnym do charakteru i warunków pracy na Oczyszczalni.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

VI.         Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2022 roku do godz. 14:00 w biurze Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych  i Wodociągów w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 187.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Konserwator maszyn i urządzeń na oczyszczalni ścieków.”

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                      Kierownik Zakładu

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                          Iwona Nowak