Zakład eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów poszukuje pracownika na stanowisko konserwator maszyn i urządzeń

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach poszukuje pracownika na stanowisko:

Konserwator maszyn i urz?dze?

I.         Wymagania niezb?dne wobec kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pe?nej zdolno?ci do czynno?ci cywilnoprawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych.
 3. Stan zdrowia pozwalaj?cy na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 4. Brak skazania za przest?pstwo pope?nione umy?lnie.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wykszta?cenie: minimum zasadnicze i 2 lata sta?u pracy lub ?rednie i 1 rok sta?u pracy, preferowany profil (specjalno??): instalator urz?dze? sanitarnych, mechanik, ?lusarz, automatyk albo pokrewne.
 7. Prawo jazdy min. kat. B.

II.      Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomo?? obs?ugi komputera.
 2. Do?wiadczenie w bran?y wodno-kanalizacyjnej.
 3. Umiej?tno?? pracy w zespole.
 4. Posiadanie dodatkowych uprawnie? – zwi?zanych z bran?? wodno-kanalizacyjn?, elektryczn? i inne.
 5. Punktualno?? i dyspozycyjno??.

III.   Zakres wykonywania zada? na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. Obs?uga krat, piaskownika, prasy osadu i innych urz?dze? niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania oczyszczalni ?cieków.
 2. Inicjowanie i wykonywanie prac zapewniaj?cych poprawne dzia?anie oczyszczalni ?cieków.
 3. Prowadzenie ewidencji ?cieków surowych, oczyszczonych i dowo?onych.
 4. Prowadzenie ewidencji pracy oczyszczalni.
 5. Konserwacja urz?dze? pracuj?cych na oczyszczalni ?cieków.
 6. Pobieranie prób, wykonanie bada? i analiz ?cieków.
 7. Obs?uga monitoringu sieci i obiektów wod.-kan., analiza pozyskiwanych danych.
 8. Bie??ca kontrola stanu technicznego przepompowni ?cieków i kolektorów kanalizacyjnych na terenie gminy.
 9. Sporz?dzanie sprawozdawczo?ci w zakresie dzia?ania oczyszczalni ?cieków oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów.
 10. Utrzymanie porz?dku na terenie oczyszczalni i przepompowni ?cieków oraz w ich otoczeniu wraz z wylotem ?cieków oczyszczonych i ich odbiornikiem.
 11. Prac zapewniaj?cych poprawne dzia?anie oczyszczalni i przepompowni ?cieków oraz kolektorów kanalizacji sanitarnej.
 12. Mo?liwo?? pracy w systemie zmianowym.
 13. Drobnych remontów i napraw urz?dze? i sprz?tu znajduj?cego si? na oczyszczalni oraz przepompowni oraz konserwacja mienia, zgodnie z zaleceniami pracodawcy.
 14. Organizowanie przegl?dów okresowych urz?dze?.
 15. Wykonywanie innych polece? prze?o?onego.

IV.  Warunki pracy na stanowisku:

1)    zatrudnienie w pe?nym wymiarze czasu pracy – 1 etat,

2)    praca na oczyszczalni ?cieków oraz na terenie dzia?ania zak?adu,

3)    mo?liwo?? pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.

V.     Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzgl?dnieniem dotychczasowej pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty potwierdzaj?ce posiadane wykszta?cenie – kserokopia.
 4. Inne dokumenty potwierdzaj?ce posiadane uprawnienia i kursy – kserokopia.
 5. Kopie ?wiadectw pracy.
 6. O?wiadczenie o stanie zdrowia adekwatnym do charakteru i warunków pracy na Oczyszczalni.
 7. O?wiadczenie o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, korzystaniu z pe?ni praw publicznych i o niekaralno?ci za przest?pstwa pope?nione umy?lnie.

VI.         Termin i miejsce sk?adania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y sk?ada? w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 wrze?nia 2022 roku do godz. 14:00 w biurze Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych  i Wodoci?gów w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 187.

Dokumenty nale?y sk?ada? w zamkni?tej kopercie opatrzonej napisem „ Konserwator maszyn i urz?dze? na oczyszczalni ?cieków.”

Aplikacje, które wp?yn? do Zak?adu po wy?ej okre?lonym terminie nie b?d? rozpatrywane.

                                                                                                                      Kierownik Zak?adu

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                          Iwona Nowak