nowe zasady dotyczące wydawania warunków przyłączenia do sieci

nowe zasady dotyczące wydawania warunków przyłączenia do sieci

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje, i? zgodnie ze znowelizowan? ustaw? z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ?cieków obowi?zuj? nowe zasady dotycz?ce wydawania warunków przy??czenia do sieci.


Art.  19a.  [Wydanie warunków przy??czenia do sieci; odbiór przy??cza wodoci?gowego lub kanalizacyjnego]

1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegaj?cego si? o przy??czenie do sieci przedsi?biorstwo wodoci?gowo-kanalizacyjne jest obowi?zane wyda? warunki przy??czenia do sieci albo uzasadni? odmow? ich wydania, w terminie:

1) 21 dni – od dnia z?o?enia wniosku o wydanie warunków przy??czenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajduj?cych si? w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni – od dnia z?o?enia wniosku o wydanie warunków przy??czenia do sieci, w pozosta?ych przypadkach.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsi?biorstwo wodoci?gowo-kanalizacyjne mo?e przed?u?y? terminy okre?lone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegaj?cego si? o przy??czenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przed?u?enia.

3. Przedsi?biorstwo wodoci?gowo-kanalizacyjne jest obowi?zane potwierdzi? pisemnie z?o?enie przez podmiot ubiegaj?cy si? o przy??czenie do sieci wniosku o wydanie warunków przy??czenia do sieci, okre?laj?c w szczególno?ci dat? jego z?o?enia.

4. Wniosek o wydanie warunków przy??czenia do sieci zawiera co najmniej:

1) imi? i nazwisko lub nazw? oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegaj?cego si? o przy??czenie do sieci;

2) wskazanie lokalizacji nieruchomo?ci lub obiektu, który ma zosta? przy??czony do sieci, w tym jego adres i numer dzia?ki ewidencyjnej, na której si? znajduje;

3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomo?ci lub obiektu, który ma zosta? przy??czony do sieci;

4) okre?lenie dobowego zapotrzebowania na wod? z podzia?em na wod? do celów bytowych, technologicznych, przeciwpo?arowych oraz innych, z uwzgl?dnieniem przep?ywów ?redniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielko?ci ?adunku zanieczyszcze?;

5) okre?lenie ilo?ci i jako?ci odprowadzanych ?cieków z podzia?em na ?cieki bytowe i przemys?owe;

6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okre?laj?cy usytuowanie przy??cza w stosunku do istniej?cej sieci wodoci?gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

5. Do terminów okre?lonych w ust. 1 i 2 nie wlicza si? terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okre?lonych czynno?ci, terminów na uzupe?nienie wniosku o wydanie warunków przy??czenia do sieci, okresów innych opó?nie? spowodowanych z winy podmiotu wnioskuj?cego o przy??czenie do sieci albo z przyczyn niezale?nych od przedsi?biorstwa wodoci?gowo-kanalizacyjnego.

6. Sporz?dzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), uwzgl?dniaj?cego warunki przy??czenia do sieci wydane przez przedsi?biorstwo wodoci?gowo-kanalizacyjne upowa?nia podmiot ubiegaj?cy si? o przy??czenie do sieci lub inny podmiot dzia?aj?cy z jego upowa?nienia lub na jego zlecenie do wykonania przy??cza wodoci?gowego lub przy??cza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

7. Warunki przy??czenia do sieci wydane przez przedsi?biorstwo wodoci?gowo-kanalizacyjne s? wa?ne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

8. Przedsi?biorstwo wodoci?gowo-kanalizacyjne nie mo?e odmówi? odbioru przy??cza wodoci?gowego lub przy??cza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przy??czenia do sieci wydanymi przez to przedsi?biorstwo.

9. Warunkiem dokonania odbioru przez przedsi?biorstwo wodoci?gowo-kanalizacyjne przy??cza wodoci?gowego lub przy??cza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przy??czenia do sieci wydanymi przez to przedsi?biorstwo, nie mo?e by? uzyskanie pozwolenia na budow? albo dokonanie zg?oszenia robót budowlanych, je?eli nie s? one wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

10. Nie pobiera si? op?at za:

1) wydanie warunków przy??czenia do sieci, a tak?e za ich zmian?, aktualizacj? lub przeniesienie na inny podmiot;

2) odbiór przy??cza wodoci?gowego lub przy??cza kanalizacyjnego przez przedsi?biorstwo wodoci?gowo-kanalizacyjne, a tak?e za w??czenie przy??cza wodoci?gowego lub przy??cza kanalizacyjnego do sieci wodoci?gowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwi?zane.