marzec 2022 – nowy cennik usług statutowych

marzec 2022 – nowy cennik usług statutowych

Od 1 marca obowi?zywa? b?dzie nowy cennik us?ug statutowych Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach.


CENNIK  US?UG  STATUTOWYCH


Lp.

Okre?lenie rodzaju us?ugi

Cena za wykonanie us?ugi z? netto
1.Wywóz ?cieków bytowych beczkowozem o poj. 4,3 m3110,00 z?
2. Udro?nianie kanalizacji za pomoc? urz?dzenia WUKO z winy odbiorcy za godzin?- ka?da kolejna godzina rozpocz?ta wg rzeczywistego czasu wykonania us?ugi130,00 z? 
3.Odblokowanie pompy w studzience kanalizacyjnej –  (z winy odbiorcy)100,00 z?
3. Usuni?cie usterki powsta?ej w wyniku awarii  na sieci wodoci?gowej lub kanalizacyjnej z winy odbiorcy  Wed?ug  kalkulacji
4.Otwarcie i zamkni?cie przy??cza wodoci?gowego40,00 z?
5.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy97,00 z?
6.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + jeden zawór117,00 z?
7.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + dwa  zawory137,00 z?
8. Wymiana samego zaworu60,00 z?
9.Wymiana ca?ego zestawu wodomierzowego
(od kolanka)
155,00 z?

Uwagi do tabeli:

  1.  poz. 1 – cena odbieranych ?cieków b?dzie równa pojemno?ci beczkowozu tj. 4,3 m3  bez wzgl?du na ilo?? odbieranych ?cieków,
  1. poz. 2  i 3 – op?ata liczona jest za pierwsz? rozpocz?t? godzin?, ka?da kolejna rozpocz?ta  godzina liczona b?dzie wg rzeczywistego czasu wykonania us?ugi.
  1. do powy?szych cen nale?y doliczy? obowi?zuj?c? stawk? podatku VAT.