Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody pobranej z sieci wodociągowej

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody pobranej z sieci wodociągowej

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach  w zwi?zku z panuj?c? sytuacj? dotycz?c? przerw w dostawie wody spowodowanej wysokimi temperaturami i bardzo du?ymi rozbiorami wody informuje, ?e wprowadzone ograniczenia od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia dzisiejszego pozwoli?y na ustabilizowanie sytuacji w zakresie uzyskania odpowiedniej ilo?ci uzdatnionej wody potrzebnej do zaspokojenia potrzeb odbiorców.

Za okazane zrozumienie dzi?kujemy i przepraszamy za utrudnienia. Ponawiamy apel o  dalsze oszcz?dne i racjonalne gospodarowanie wod? pobran? z sieci wodoci?gowej. 

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodoci?gowej wy??cznie do celów bytowych i powstrzymanie si? od zu?ycia wody, w szczególno?ci do podlewania ogródków przydomowych i dzia?kowych, podlewania trawników oraz nape?niania basenów i mycia samochodówponiewa? zbyt du?e zu?ycie wody powoduje obni?enie ci?nienia w sieci, jak równie? mo?e doprowadzi? do kolejnych przerw w dostawie wody.