komunikat w sprawie przerw w dostawie wody

komunikat w sprawie przerw w dostawie wody

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach, w zwi?zku z ponownym bardzo du?ym rozbiorem wody informuje o konieczno?ci wprowadzenia dalszej przerwy w dostawie wody w terminie:

od 1lipca 2022 roku (pi?tek) do 2 lipca 2022 roku (sobota)

w godzinach od 23:30 do 5:00.

W przypadku braku poprawy sytuacji przerwa w dostawie wody b?dzie przed?u?ona.

Za utrudnienia przepraszamy.