zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej

zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej

Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach informuje:

NAJCZ?STSZ? PRZYCZYN? ZATKANIA LUB AWARII S? WRZUCANE DO KANALIZACJI ODPADY, KTÓRE S? NIEDOZWOLONE:

– pieluchy, podpaski, tampony, chusteczki nawil?one dla niemowl?t, banda?e, r?czniki papierowe, ?ciereczki kuchenne, g?bki, patyczki do uszu, szmaty, butelki, ko?cówki do mopa itp. – zbijaj? si? w zwart? mas? i tworz? zwarte sploty uniemo?liwiaj?ce przep?yw ?cieków;

– odpady budowlane, piasek, ?wir, tynk, gips, resztki styropianu itp. – osiadaj? na dnie rur kanalizacyjnych tworz?c zwarte, trudne do usuni?cia zatory;

?rodki chemiczne, lekarstwa, farby itp. – zawarte w nich substancje chemiczne s? szkodliwe dla po?ytecznych mikroorganizmów oczyszczaj?cych ?cieki w biologicznej cz??ci oczyszczania;

– ig?y medyczne –  stanowi? one ogromne zagro?enie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Najcz??ciej s? niewidoczne, mog? przebi? r?kawice i bole?nie uk?u?, powoduj?c ryzyko zaka?enia np. wirusem HIV czy ?ó?taczk?,

t?uszcze i oleje – t??ej? w rurach i zmniejszaj? ich ?rednice. To przyspiesza konieczno?? remontu sieci kanalizacyjnej w budynku;

– resztki jedzenia – powoduj? zatory i namna?anie si? szczurów.

WY?EJ WYMIENIONE  ODPADY ZNALEZIONE PODCZAS UDRA?NIANIA KANALIZACJI MOG? BY? POWODEM OBCI??ENIA MIESZKA?CA KOSZTAMI UDRA?NIANIA I CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ.

ODPADY TE NALE?Y UMIESZCZA? W ODPOWIEDNICH KOSZACH NA ODPADY KOMUNALNE.

PAMI?TAJ!

Koszty usuwania awarii i naprawy urz?dze? kanalizacyjnych wp?ywaj? na cen? ?cieków.

Cofaj?ce si? ?cieki zalewaj? piwnice, ogród lub ulic?, powoduj?c du?e straty materialne
i zanieczyszczenie ?rodowiska.

Skip to content