Spis powszechny – ostatnia chwila

Spis powszechny – ostatnia chwila

To ju? ostatnie dni spisu powszechnego – je?li si? jeszcze nie spisa?e?/spisa?a? zrób to jak najszybciej.

Mo?na to zrobi? w nast?puj?cy sposób:

  • loguj?c si? do aplikacji samopisu dost?pnej pod adresem spis.gov.pl,
  • dzwoni?c na infolinie spisow? pod nr telefonu 22 279 99 99 – infolinia spisowa czynna jest od godziny 800 go godziny 2000,
  • poprzez rachmistrza spisowego który skontaktuje si? z Tob? osobi?cie lub dzwoni?c z numeru telefonu 22 828 88 88.
    W tym przypadku musisz pami?ta? o jednym – je?li rachmistrz spisowy skontaktuje si? z Tob? nie mo?esz mu odmówi? udzia?u w spisie.
  • Mo?esz równie? przyj?? do Urz?du Gminy w Wietrzychowicach w godzinach jego pracy. Jest tutaj zapewnione stanowisko komputerowe do samospisu. Udzielamy równie? niezb?dnej pomocy przy wykonywaniu obowi?zku spisowego w Urz?dzie.

Pami?taj udzia? w spisie to nasz ustawowy obowi?zek – nie odk?adajmy go na ostatnia chwil?

Spiszmy si? bo – Liczymy si? dla Polski!

NSP2021_informacja

Skip to content