Racjonalne korzystanie z wody

Racjonalne korzystanie z wody

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody pobranej z sieci wodoci?gowej.

W zwi?zku z du?ymi rozbiorami wody i zapowiadanymi wysokimi temperaturami powietrza na najbli?sze dni,  Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych
i Wodoci?gów w Wietrzychowicach zwraca si? z apelem do odbiorców o oszcz?dne i racjonalne gospodarowanie wod? pobran? z  sieci wodoci?gowej.  

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodoci?gowej wy??cznie do celów bytowych i powstrzymanie si? od zu?ycia wody w szczególno?ci do podlewania ogródków przydomowych i dzia?kowych oraz nape?niania basenów i mycia samochodówponiewa? zbyt du?e zu?ycie wody powoduje obni?enie ci?nienia w sieci, które mo?e doprowadzi? do przerw w dostawie wody.