OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE dot. poszukiwania pracownika na stanowisko: Konserwator.

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach poszukuje pracownika na stanowisko: Konserwator.
Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków w Miechowicach Wielkich
Umowa o pracę


I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Wykształcenie: minimum średnie , preferowane elektryk, automatyk, instalator urządzeń sanitarnych lub pokrewne
 7. Prawo jazdy kat. B i T.
  II. Wymagania dodatkowe:
 8. Znajomość obsługi komputera.
 9. Doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej.
 10. Umiejętność pracy w zespole.
 11. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 12. Mile widziane dodatkowe uprawnienia: spawacza, elektryczne.
 13. Punktualność i dyspozycyjność, możliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.
  III. Główny zakres obowiązków:
 14. Obsługa krat, piaskownika, prasy osadu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
 15. Inicjowanie i wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków.
 16. Prowadzenie ewidencji ścieków surowych, oczyszczonych i dowożonych.
 17. Prowadzenie ewidencji pracy oczyszczalni.
 18. Konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków.
 19. Pobieranie prób, wykonanie badan i analiz ścieków.
 20. Obsługa monitoringu sieci i obiektów wod-kan, analiza pozyskiwanych danych.
 21. Bieżąca kontrola stanu technicznego przepompowni ścieków i kolektorów kanalizacyjnych na terenie gminy.
 22. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania oczyszczalni ścieków oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów.
 23. Utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz w ich otoczeniu wraz z wylotem ścieków oczyszczonych i ich odbiornikiem.
 24. Prac zapewniających poprawne dziaanie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz kolektorów kanalizacji sanitarnej.
 25. Możliwość pracy w systemie zmianowym.
 26. Drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na oczyszczalni oraz przepompowni oraz konserwacja mienia, zgodnie z zaleceniami pracodawcy.
 27. Organizowanie przeglądów okresowych urządzeń.
 28. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

IV. Warunki prac na stanowisku

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
  2.Wykonywanie zadań pod presja czasu,
 2. Praca na oczyszczalni ścieków oraz na terenie działania zakładu.
  4.Mozliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV- życiorys z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
 5. Kopie świadectw pracy.
 6. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 8. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  V. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 27 maja 2024 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach, adres: 33-270 Wietrzychowice 19. Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Skip to content