Odczyt wodomierzy – KOMUNIKAT XII

Odczyt wodomierzy – KOMUNIKAT XII

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach

W zwi?zku z dalszym rozprzestrzenianiem si? koronawirusa SARS-CoV 2
w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach zosta?a podj?ta decyzja o  zaprzestaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Zak?ad dzia?alno?ci. Z uwagi na zaistnia?? sytuacj? odczyty wodomierzy nie b?d? wykonywane do odwo?ania.

Z uwagi na og?oszenie strefy czerwonej w ca?ym kraju rozliczenie ?wiadczonych us?ug odbywa? si? b?dzie na podstawie zg?aszania stanów wodomierzy przez mieszka?ców telefonicznie na nr 14 6 41-80-58, 14 6 41-80-43 

lub sms na nr 604 506 747 oraz poczt? elektroniczn? na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.

W terminie do 8 marca 2021 roku prosimy o zg?aszanie stanów wodomierzy przez mieszka?ców nast?puj?cych miejscowo?ci:

  1. Pasieka Otfinowska
  2. Demblin, Nowopole, Pa?uszyce
  3. Sikorzyce
  4. Wietrzychowice
  5. Wola Rogowska

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszka?ców
w wyznaczonym terminie rozliczenie ?wiadczonych us?ug odbywa? si? b?dzie na podstawie warto?ci szacunkowych opartych o wcze?niejsze okresy rozliczeniowe.

Uwaga!!! Prosimy o podawanie na dowodach wp?at numeru faktury.

O dalszych krokach dotycz?cych bezpo?redniej obs?ugi klienta b?d? Pa?stwo na bie??co informowani.

Licz?c na zrozumienie, przepraszamy za powsta?e niedogodno?ci.