Odczyt wodomierzy – komunikat IV

Odczyt wodomierzy – komunikat IV

Szanowni Klienci Zak?adu Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach.

Informujemy, i? z dniem 1 lipca  br. Zak?ad Eksploatacji Urz?dze? Komunalnych i Wodoci?gów w Wietrzychowicach wznawia dokonywanie odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowo?ciach,  z zachowaniem wszystkich zalecanych ?rodków ostro?no?ci, bez mo?liwo?ci bezpo?redniego dokonania odczytu w budynku przez inkasentów.

Prosimy mieszka?ców wymienionych miejscowo?ci o przygotowanie odczytu i podanie pracownikom, w celu wystawienia faktury.

W zwi?zku z powy?szym od dnia 1 lipca do 10 lipca b?d? dokonywane odczyty wodomierzy w nast?puj?cych miejscowo?ciach:

  1. Pasieka Otfinowska – Gmina ?abno,
  2. Demblin, Nowopole, Pa?uszyce,
  3. Sikorzyce,
  4. Wietrzychowice,
  5. Wola Rogowska.

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszka?ców
w wyznaczonym terminie rozliczenie ?wiadczonych us?ug odbywa? si? b?dzie na podstawie warto?ci szacunkowych opartych o wcze?niejsze okresy rozliczeniowe.

O dalszych krokach dotycz?cych bezpo?redniej obs?ugi klienta b?d? Pa?stwo na bie??co informowani.

Licz?c na zrozumienie, przepraszamy za powsta?e niedogodno?ci.

Istnieje w dalszym ci?gu mo?liwo?? zg?aszania stanów wodomierzy przez mieszka?ców telefonicznie na nr 14 6 41-80-43, 14 6 41-80-58 oraz poczt? elektroniczn? na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.