nabór na stanowisko kierownika zakładu eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów w wietrzychowicach

nabór na stanowisko kierownika zakładu eksploatacji urządzeń komunalnych i wodociągów w wietrzychowicach

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE OGŁASZA NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:
KIEROWNIK ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH
I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH
33-270 Wietrzychowice 19

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska),
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 7. prawo jazdy kategorii B.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej w szczególności:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
  4. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  5. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
  6. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  7. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  8. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 2. znajomość przepisów prawa z zakresu procedur administracyjnych – tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office),
 4. posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: dyspozycyjność, komunikatywność,  odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność kierowania zespołem pracowników i dobra organizacja pracy,
 6. samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań,
 7. odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością,
 2. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych,
 3. opracowywanie i realizacja planów finansowych,
 4. dysponowanie środkami finansowymi Zakładu w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
 5. wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu,
 6. sprawowanie kontroli zarządczej w Zakładzie,
 7. wydawanie w oparciu o obowiązujące akty prawne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów,
 8. zabezpieczenie mienia zakładu i sprawowanie nadzoru nad właściwym i racjonalnym wykorzystaniem sprzętu technicznego i materiałów,
 9. nadzór i przestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, dyscypliny pracy, ochrony mienia, zachowania tajemnicy służbowej,
 10. nadzorowanie stałej konserwacji i obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków,
 11. sprawowanie kontroli nad warunkami, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze,
 12. nadzór nad zakupem środków konserwacyjnych, sprzętu oraz innych środków do obsługi i prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków,
 13. organizowanie prac związanych z usuwaniem awarii Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków, sieci wodociągowej oraz przyłączy i sieci kanalizacyjnej,
 14. przyjmowanie na stan zakończonych zadań inwestycyjnych sieci wodociągowej i kanalizacji oraz przyłączy zgodnie z zasadami odbioru końcowego inwestycji,
 15. prowadzenie dokumentacji technicznej i uzgadnianie warunków technicznych sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych,
 16. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Zakładu,
 17. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 18. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy w zakresie realizacji obowiązków statutowych Zakładu.

4. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy- 1 etat,
 2. praca administracyjno-biurowa i w terenie,
 3. wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,
 4. bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy,
 5. praca przy komputerze,
 6. wykonywanie zadań pod presja czasu.

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys – curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenia kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 8. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. wymagane oświadczenia, list motywacyjny i życiorys (CV) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
 10. kserokopie dokumentów złożonych w ofercie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 11. w przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych innych niż: imię, imiona i nazwisko, data urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem o treści:

„Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza postanowienia Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych przez Urząd Gminy w Wietrzychowicach, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach”.

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice (pokój Nr 10 Sekretariat – Dziennik Podawczy), pocztą elektroniczną na adres: gmina@wietrzychowice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów ” w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 roku do godziny 900 (decyduje data i godzina wpływu) /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP/. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

8. PROCEDURA WYBORU KANDYDATA:

 1. W terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej oceny formalnej zgłoszonych ofert odrzucając oferty nie spełniające wymagań,
 2. Komisja sporządza listę kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Informację o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze,
 3. na rozmowę kwalifikacyjna zostają zaproszeni kandydaci, którzy przejdą pozytywną ocenę formalną,
 4. o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zawiadamia się kandydatów telefonicznie nie później niż 2 dni przed wyznaczona datą,
 5. Komisja powołana przez Wójta przeprowadza z kandydatami rozmowę,
 6. decyzje w sprawie zatrudnienia jednego z kandydatów podejmuje Wójt.

9. UWAGI KOŃCOWE:

 1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
 3. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Sądowego.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne:

Informacja zostanie uzupełniona po zakończeniu procesu zgłaszania aplikacji na stanowisko i ich weryfikacji.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Informacja zostanie uzupełniona po wyznaczeniu terminu i miejsca rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozstrzygnięcie naboru:

Informacja zostanie uzupełniona po zakończeniu procesu rekrutacji.

Załączniki

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,2316506,ogloszenie-konkursu-na-kierownicze-stanowisko-kierownika-zakladu-eksploatacji-urzadzen-komunalnych-i.html

Skip to content