Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny

Jak wzi?? udzia? w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Z obowi?zku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludno?ci i Mieszka? 2021 (NSP 2021) mo?emy si? wywi?za? ju? od 1 kwietnia. Wtedy zacznie dzia?a? aplikacja spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWI?ZKOWA metoda spisu. Nie warto z tym zwleka?!

Do aplikacji zalogujemy si? korzystaj?c z Krajowego W?z?a Identyfikacji Elektronicznej lub podaj?c numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odr?bny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Nie masz komputera? Pomog? urz?dnicy

Osoby, które nie maj? komputera lub telefonu z Internetem, mog? poprosi? o pomoc najbli?szych lub uda? si? do Urz?du Gminy lub Miasta i zg?osi? ch?? udzia?u w NSP 2021.  Na spisuj?c? si? osob? b?dzie czeka? specjalnie przygotowany komputer z dost?pem do sieci internetowej. W razie pyta? lub problemów wsparciem b?dzie s?u?y? wyznaczony do tego pracownik Urz?du.

Ze wzgl?du na sytuacj? epidemiczn? warto wcze?niej sprawdzi? telefonicznie dost?pno?? punktu  spisowego i umówi? si? w Urz?dzie  na konkretn? godzin?.

Mo?na równie? spisa? si? przez telefon dzwoni?c na infolini? spisow? pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrz ostatni? desk? ratunku

Je?li z wa?nych powodów nie spisali?my si? przez Internet – w domu lub w Urz?dzie Gminy/Miasta – musimy spodziewa? si? telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WA?NE – gdy skontaktuje si? z nami rachmistrz, nie mo?emy ju? odmówi? udzia?u i musimy si? spisa?. Z tego wzgl?du – podkre?lmy to raz jeszcze – warto spisa? si? samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.

Wi?cej informacji: http://spis.gov.pl

Spis jest naprawd? ?atwy! Wystarczy wej?? na stron? internetow? Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzysta? z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej! 

Skip to content