CENNIK  USŁUG  STATUTOWYCH

CENNIK USŁUG STATUTOWYCH

WYKONYWANYCH PRZEZ ZAK?AD EKSPLOATACJI URZADZE? KOMUNALNYCH I WODOCI?GÓW W WIETRZYCHOWICACH


Lp.

Okre?lenie rodzaju us?ugi

Cena za wykonanie us?ugi z? netto
1.Wywóz ?cieków bytowych beczkowozem o poj. 4,3 m375,00 z?
2. Udro?nianie kanalizacji za pomoc? urz?dzenia WUKO –  za godzin?130,00 z? 
3.Odblokowanie pompy w studzience kanalizacyjnej – za godzin? 100,00 z?
3. Usuni?cie usterki powsta?ej w wyniku awarii  na sieci wodoci?gowej lub kanalizacyjnej z winy odbiorcy  Wed?ug  kalkulacji
4.Otwarcie i zamkni?cie przy??cza wodoci?gowego40,00 z?
5.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy97,00 z?
6.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + jeden zawór117,00 z?
7.Wymiana wodomierza z winy odbiorcy + dwa  zawory137,00 z?
8. Wymiana samego zaworu60,00 z?
9.Wymiana ca?ego zestawu wodomierzowego
(od kolanka)
155,00 z?

10.

Odbiór odlicznika

40,00 z?

Uwagi do tabeli:

  •  poz. 1 – cena odbieranych ?cieków b?dzie równa pojemno?ci beczkowozu tj. 4,3 m3  bez wzgl?du na ilo?? odbieranych ?cieków,
  • poz. 2  i 3 – op?ata liczona jest za pierwsz? rozpocz?t? godzin?, ka?da kolejna rozpocz?ta  godzina liczona b?dzie wg rzeczywistego czasu wykonania us?ugi.
  • do powy?szych cen nale?y doliczy? obowi?zuj?c? stawk? podatku VAT.